چشم انداز

برنامه‌ريزي، هدايت، سياستگذاري و تعيين محورهاي مطالعاتي و پژوهشی راهبردی و کاربردی مورد نیاز در مجموعه شهرداري در راستاي وظايف و مأموريتهاي شهرداري با هدف تأمين رفاه و آسايش بيشتر و بهتر براي شهروندان .

شناسایی، بستر سازی و ترویج الگوی صحیح مدیریت و توسعه یکپارچه شهری از طریق ایجاد و راهبری نظامات حاکم بر توسعه شهری و تهیه و تدوین و بازنگری استراتژی توسعه شهری با در نظر گرفتن ماموریت محوله به شهرداری و سازمانهای تابعه.

توسعه و بکارگیری همه جانبه منابع و ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود و در دسترس شهرداری، مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی شهرداری و سازمانها و مراکز تابعه.

راهبری و هدایت و تدوین اسناد راهبردی در حوزه های تخصصی مدیریت شهری.

هدایت نظام آینده پژوهی در حوزه های مختلف تخصصی مدیریت شهری .

طراحی نظام خلاقیت و نوآوری شهری در شهرداری با بهره گیری از همکاری حوزه های مرتبط در راستای تحقق شهر خلاق.

حمايت و هدايت شركت‌هاي دانش ‌بنيان مستقر در شهرك‌ها، پارك‌ها و مراكز رشد به انجام فعاليت هاي مديريت شهري و مرتبط با شهر و شهرداري.

سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص ايجاد زير ساخت هاي لازم و توسعه نهاد هاي حمايتي از بخش خصوصي در توسعه علم، پژوهش و فناوريهاي نوين با هدف دستيابي به فناوري توليد محصولات و فرايندهاي نوين از جمله مراکز شکوفایی.

مکانیزه سازی فرآیند اجرایی انجام پژوهش و مطالعات در شهرداری و ایجاد زیرساخت های لازم .

دیدگاه شما