# عنوان مقاله موضوع مقاله نوع مقاله نویسندگان سال ارائه
1 ارزش ویژه برند مقصد در صنعت گردشگری علوم اجتماعی علمی پژوهشی - ISC ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﻳﻲ ﻧﺴــب 1395 مشاهده
2 ارزش ویژه برند مقصد در صنعت گردشگری علوم اجتماعی علمی پژوهشی - ISC ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﻳﻲ ﻧﺴــب 1395 مشاهده
3 ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه های کالبدی طراحی علوم زیستی و کشاورزی علمی پژوهشی - غیر ISC ناصر براتی - سیده نسیم نجفی 1395 مشاهده