ارزش ویژه برند مقصد در صنعت گردشگری

  • نویسندگان : ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﻳﻲ ﻧﺴــب

  • موضوع : علوم اجتماعی

در ﭼﺸﻢ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﻘﺼـﺪ ﺑـﻪ اﺑـﺰاري اﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ رﻗﺎﺑـﺖ روز اﻓـﺰون ﻣﻘﺎﺻـﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻘﺼـﺪ، ﺟـﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻ .ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻼﺷـﻲ در ﺟﻬـﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ .ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دادهﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮر د 230 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ، از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﻤﺎرت ﭘﻲ ال اس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻔﻴﺖ ادراك ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ دﻫﺪ آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ، ﻛﻴ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﻘﺼـﺪ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش وﻳـﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ

نوع مقاله علمی پژوهشی - ISC
محل چاپ و ارائه یزد
محل انتشار یزد
سال ارائه 1395
ضریب تاثیر IF 0.00
ضریب JRK 0.00
ارائه شده بنام دانشگاه
کلمات کلیدی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ، ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ
تصویر گواهی ارائه دانلود فایل
فایل پی د اف مقاله دانلود فایل
فایل ورد مقاله دانلود فایل
برچسب ها
مقالات مرتبط
نظر شما