ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه های کالبدی طراحی

  • نویسندگان : ناصر براتی - سیده نسیم نجفی

  • موضوع : علوم زیستی و کشاورزی

شهر مجموعه ای از علائم و نشانه هایی است که مفاهیم گوناگونی را بیان می نماید. مبادی ورودی شهر، به سبب تأثیر بسزا در تصورات مخاطبان از شهر در نگاه نخست و در حقیقت در ابتدای ورود به آن، از مهم ترین مکان های قرارگیری نشانه ها و نمادها در ساختار شهری محسوب می گردند؛ لذا نشانه های ساخته شده در ورودی، با گذشت زمان، به نمادهایی بدل مان های ورودی شهرها ِ لِ می گردند که تمامیت شهر را به نمایش گذاشته و سعی در معرفی آن به مخاطب دارند. در این راستا ا به عنوان یک نماد شهری، عناصری هستند که باید دقت لازم در طراحی آنها اعمال گردد تا ضمن پذیرفته شدن توسط مخاطب، تصور مناسبی از شهر را در ذهن ناظر متبادر سازند. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به اصول لازم در طراحی نمادهای ورودی شهرها و ارزیابی کیفیت نماد ورودی شهر قزوین بر اساس معیارهای کالبدی به دست آمده می باشد. در راستای رسیدن به هدف یاد شده، معیارها و شاخصه های لازم با مطالعه منابع کتابخانه ای استخراج گردیده و مان مینودر (به عنوان نمادی نوساز در ورودی شرقی شهر قزوین) مورد مطالعه قرار گرفته است. نظرات مخاطبان بر اساس ِ لِ ا دو گروه مردم و دانشجویان،کارشناسان و متخصصان معماری و شهرسازی در مورد نماد بررسی شده و تحلیل داده ها در انجام پذیرفته است. بر مبنای موارد مطرح شده، روش انجام این پژوهش را می توان توصیفی_مطالعه موردی SPSS نرم افزار دانست. زیبایی، خوانایی اثر و معرفی شهر، سه معیار اصلی طراحی نماد ورودی یک شهر می باشند. بر مبنای مطالعات درک معنای ِ انجام گرفته، عمده ضعف موجود در نماد ساخته شده ورودی شهر قزوین، عدم ارتباط با هویت شهر و سختی آن توسط مخاطب می باشد.

نوع مقاله علمی پژوهشی - غیر ISC
محل چاپ و ارائه قزوین
محل انتشار قزوین
سال ارائه 1395
ضریب تاثیر IF 222.00
ضریب JRK 0.00
ارائه شده بنام سایر
کلمات کلیدی نشانه، فرهنگ، نماد شهری، ورودی شهر، قزوین.
تصویر گواهی ارائه دانلود فایل
فایل پی د اف مقاله دانلود فایل
فایل ورد مقاله دانلود فایل
برچسب ها
مقالات مرتبط
نظر شما