صورت جلسه کمیته پژوهشی امور راهبردی و مدیریت شهری


نام مدیر جلسه : مهندس سیدمرتضی حسینی

تاریخ برگزاری : 17/4/1397

دستور جلسه : ادامه مباحث پیرامون مسائل ومباحث راهبردی شهرداری جاری شهرداری

دریافت فایل صورت جلسه

نام مدیر جلسه : مهندس سیدمرتضی حسینی

تاریخ برگزاری : 12/10/1396

دستور جلسه : بحث و تبادل‌نظر در مورد عناوین پژوهشی مرتبط با حوزه راهبردی و توسعه مدیریت شهری شهرداری

دریافت فایل صورت جلسه