صورت جلسه کمیته پژوهشی معماری و شهرسازی


نام مدیر جلسه : مهندس حسن نعناکار

تاریخ برگزاری : 1396/06/28

دستور جلسه : شناسائی و اولویت بندی مسائل و مشکلات حوزه شهرسازی و معماری و تعریف عناوین مطالعاتی و پژوهشی

دریافت فایل صورت جلسه