صورت جلسه کمیته پژوهشی خدمات شهری و محیط زیست


نام مدیر جلسه : مهندس محمدرضا عبدلی خالدی

تاریخ برگزاری : 1397/04/07

دستور جلسه : بررسی دغدغه های پژوهش حوزه بازیافت و پسماند

دریافت فایل صورت جلسه

نام مدیر جلسه : مهندس محمدرضا عبدلی خالدی

تاریخ برگزاری : 10/03/1397

دستور جلسه : کمیته تخصصی پژوهشی حوزه خدمات شهری و تعیین عناوین مطالعاتی مورد نیاز

دریافت فایل صورت جلسه