صورت جلسه کمیته پژوهشی ایمنی و مدیریت بحران


نام مدیر جلسه : سعید ابریشمی راد شهردار کاشان

تاریخ برگزاری : 1400/1/18

دستور جلسه : شهردار کاشان

دریافت فایل صورت جلسه