مقالات

ردیف

عنوان مقاله

دانلود

1

ارزش ویژه برند مقصد در صنعت گردشگری

2

ارزيابي تحقق پذيري پيش بيني هاي كاربري اراضي و پيشنهادهاي جهات

3

ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه های کالبدی طراحی

4

اعتماد اجتماعي و توسعه گردشگري

5

باز آفرینی بافتهای فرسوده شهری - مشارکت اجتماعی

6

بررسی رابطه توسعه شهری و دیدگاه شهروندان

7

بررسی ساختار محله و احساس امنیت

8

برنامه ريزي استراتژيك توسعه محله اي با تاكيد بر متغيرهاي اجتماعي

9

برنامه ریزی کاربری اراضی در مناطق حساس شهری

10

پتانسیل ها و راهبردهای موثر گردشگری شهر راین

11

تبيين جامعه شناختي كاركرد پار كهاي شهري

12

تحليل ارتباط ميان ساختار فضايي و توسعه يافتگي محلات شهري به

13

تحلیل ساختار فضایی _کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان

14

تحلیل سناریو تغییرات کاربری اراضی مقاصد گردشگری

15

تحلیل شاخصهای حکمروایی خوب شهری با تأ کید بر نظرات

16

تحلیل عوامل زمینه ساز مدیریت مشارکتی در شهر مشهد

17

توسعه و سنجش شاخص هاي كيفيت زندگي شهري

18

جاذبه های ژئومور فوتوریسم در توسعه گردشگری

19

جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران

20

جلب مشارکت شهروندان در تامین مالی شهرداری - وقف

21

حضور افراد در هیئت های مذهبی و نشاط اجتماعی

22

راهبردهای تقویت تعاملات انسانی در طراحی محیط زندگی

23

رسانه های جمعی و ساختار قدرت در خانواده

24

سرمایه های اجتماعی در توسعه شهری با تاکید بر کیفیت زندگی

25

سنجش عدالت فضايي يكپارچه خدمات عمومي شهري براساس توزيع

26

شهرسازی عدالت محور رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری

27

عدالت فضایی در شاخص های ایمنی پارکهای شهری

28

عملکرد مدیریت شهری و مشارکت شهروندان

29

عوامل موثر بر توانمند سازی توسعه گردشگری

30

کاربرد روشهای فازی برای جانمایی مدارس ابتدایی

31

کیفیت سنجی محیط در محله های شهری و برنامه ریزی برای محیط

32

مشارکت الکترونیکی شهروندان در مدیریت امور شهر

33

مشارکت پایدار گردشگران و ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

34

مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری

35

نقش شهروندان در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp